THANG ĐIỂM HÔN MÊ GLASGOW(Dịch và chú giải: TS Nguyễn Hữu Công)

 

Dịch và chú giải: TS Nguyễn Hữu Công

Khám Biểu Hiện chi tiết điểm
Đáp ứng bằng mắt Mở mắt tự nhiên

Mở mắt khi gọi

Mở mắt khi gây đau

Không mở mắt dù có kích thích đau

4

3

2

1

Đáp ứng bằng lời nói Trả lời đúng tên họ, địa chỉ (định hướng tốt)

Trả lời lẫn lộn (nhầm lẫn, không định hướng tốt)

Trả lời hiểu được nhưng không thích hợp

Trả lời không thể hiểu được (ú ớ không rõ)

Im lặng

5

4

3

2

1

Đáp ứng bằng vận động: Thi hành đúng các mệnh lệnh vận động

Các cử động cho thấy chính xác vị trí kích thích đau

Co chân hoặc tay một cách yếu ớt

Co cứng mất vỏ não khi kích thích đau

Duỗi cứng mất não khi kích thích đau

Không đáp ứng với kích thích đau

6

5

4

3

2

1

TỔNG SỐ ĐIỂM:     /15 ĐIỂM

(Tổng điểm tối đa là 15 điểm)